SBI저축은행 환승론

 

[su_heading style=”modern-1-blue” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행 환승론[/su_heading]

 

 
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]
대부업 신용대출을 이용중인 고객을 위한 무서류 무방문 무보증 신용대출

개발부서 : 리테일영업사업부 (1566-2000)

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출한도금액[/su_heading]
100 만원 ~ 2,000 만원

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]약정금리[/su_heading]
14.9% ~ 24.9% (고객의 신용등급에 따라 차등적용)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]연체금리[/su_heading]
약정금리 + 12%p 이내[최대 27.9%]

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]
원리금균등분할상환 : – 대출금액 500만원 이하 : 12개월/24개월/36개월
– 대출금액 500만원 초과 ~ 1,000만원 미만 : 12개월/24개월/36개월/48개월
– 대출금액 1,000만원 이상 ~ 1,500만원 미만 : 12개월/24개월/36개월/48개월/60개월
– 대출금액 1,500만원 이상 ~ 2,000만원 미만 : 12개월/24개월/36개월/48개월/60개월/72개월
– 대출금액 2,000만원 : 12개월/24개월/36개월/48개월/60개월/72개월/84개월

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]이자납입방법[/su_heading]
매월 지정 결제일에 납부

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]
0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]만기연장수수료[/su_heading]
0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]
1.0 % ( 원리금균등 1년이내 상환시 )

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]인지세[/su_heading]
인지세 없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류[/su_heading]
신분증 사본

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.