SBI저축은행 스피드추가대출

 

[su_heading style=”modern-1-blue” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행 스피드추가대출[/su_heading]

 

 

 
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]
기거래 우수고객을 위한, 쉽고 빠른 추가대출 상품입니다.

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출한도금액[/su_heading]
100 만원 ~ 500 만원

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]약정금리[/su_heading]
19.9% ~ 27.9% (고객의 신용등급에 따라 차등적용)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]연체금리[/su_heading]
약정금리 + 12%p 이내[최대27.9%]

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]
원리금균등분할상환 :
– 고객 최종 선택 금액 400만원 미만: 12개월/24개월
– 고객 최종 선택 금액 400만원 이상: 12개월/24개월/36개월

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]이자납입방법[/su_heading]
매월 지정 결제일에 납부

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]
0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]만기연장수수료[/su_heading]
0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]
2.0 % ( 12개월 이내 상환시 )

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]인지세[/su_heading]
5,000만원 이하 – 없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류[/su_heading]
신분증

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.