SBI저축은행 사이다SUM

 

[su_heading style=”modern-1-dark” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행 사이다SUM[/su_heading]

 

 
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]
* 타금융기관 신용채무 대환대출 전용상품
– 모바일 APP 전용상품으로 무방문, 무서류 대출
– 신용등급별 확정금리(1~6등급)
– 대출신청 즉시 자동심사, 신청 당일송금 가능
– 중도상환수수료 없이 자유롭게 상환 가능

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출한도금액[/su_heading]
최대5,000만원까지(최저50만원부터 10만원 단위로 대출 가능)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]
▷ 원리금균등분할상환
– 100만원 이하 : 1년
– 100만원 초과 ~ 300만원 이하 : 1년, 2년
– 300만원 초과 ~ 500만원 이하 : 1년, 2년, 3년
– 500만원 초과 ~ 1,000만원 이하 : 1년, 2년, 3년, 4년
– 1,000만원 초과 ~ 5,000만원 미만 : 1년, 2년, 3년, 4년, 5년, 6년
– 5,000만원 : 1년, 2년, 3년, 4년, 5년, 6년, 7년, 8년, 100개월

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]
없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]만기연장수수료[/su_heading]
없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]인지대[/su_heading]
없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출기간[/su_heading]
최대 100개월까지

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]
없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]이자납입시기[/su_heading]
매월 지정 결제일에 납부

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출절차[/su_heading]
사이다APP 대출신청 → 본인확인 → 송금 / 2.전화(1670-0042)신청 → 본인확인 → 대출약정 → 송금

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류[/su_heading]

없음

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.